Villkor och deltagandeformer

Deltagandeformer

Det finns många sätt att delta i Jamboree17. Här finner du information om samtliga.

Anmälan i grupp

En grupp kan vara en scoutkår, en annan förening, eller någon annan grupp bestående av ett antal deltagare och ledare som vill genomföra Jamboree17 tillsammans. Vi rekommenderar att ni är 1-2 ledare per patrull om 4-8 deltagare. Läs mer om ledarantal →

Deltagare hel vecka
Som deltagare tar en del av programaktiviteter, träffar nya kompisar, och får sommarens största äventyr. Det finns anpassat program för deltagare i ålder 10-11, 12-14, och 15-18, men det är upp till scoutkåren eller gruppen vem som åker som deltagare. Även yngre deltagare är välkomna. 
Deltagare kortvecka
Man kan välja att endast delta 9-12 augusti, eller låta vissa deltagare som så önskar göra det. 
Deltagare prova på-dag
Deltagare kan prova på att delta en enstaka dag i Jamboree17.
Ledare
Som ledare ser en till att deltagarna i gruppen har det bra och får det de behöver. Läs mer om antal ledare per grupp. Pris: Samma som för deltagare.
Två ledare kan också dela på en hel vecka – anmäl den ena och skicka ett mail till jamboree17@scouterna.se och ange vem som löser av och när.
Ledare kortvecka
Ledare kan, liksom deltagare, välja att delta endast en del av jamboreeveckan – upp till 5 dagar för den lägre avgiften 2 295 kronor. Ange ”deltagare kortvecka” i anmälan, och skicka ett mail till jamboree17@scouterna.se där ni anger vilka dagar ledaren deltar.
Medföljande barn, 0-10
Yngre barn som följer med kåren utan att delta i programaktiviteter kostar 995 kronor (samma avgift som för funktionärsbarn). Blöjfria barn erbjuds plats i lägrets barnomsorg i mån av plats – funktionärsbarn har förtur.

Antal ledare per grupp

Självklart kan gruppen ta med så många ledare och andra vuxna som man vill och behöver. Vi rekommenderar 1-2 ledare per patrull om 4-8 deltagare, och minst en ledare per åldersgrupp. Jamboreen behöver dock ett visst antal arbetstimmar från funktionärer för att det ska fungera. Därför kommer vi under perioden måndag till fredag att be om ett halvdagspass per dag som funktionär från alla ledare och vuxna som är utöver 2 ledare per 8 deltagare. På sitt halvdagspass kommer man att ingå i en funktionärspatrull. Passet kräver ingen förberedelse och fördelas på olika tider under dagarna. Passen är inte personliga, utan kan fördelas i gruppen på bästa sätt. Har ni särskilda behov i er grupp och behöver fördela ledare och vuxna på något annat sätt – hör i så fall av er till jamboree17@scouterna.se.

Dela på avgift och välj fritt hur din kortvecka ser ut

Ledare (inte deltagare, bara ledare) kan dela på en avgift. De anmäler båda som ”hel vecka”, sedan kontaktar de oss på jamboree17@scouterna.se och talar om vilka ledare det rör sig om och när de byter av varandra så stryker vi den ena avgiften och noterar det i systemet. 

Ledare kan också anmäla sig till en kortvecka, och förlägga upp till fyra dagar fritt under jamboreen. Om man som ledare vill delta en annan kortveckan än den ordinarie (ons-lör) anmäler man sig som vanligt i anmälningssystemet, och kontaktar oss på jamboree17@scouterna.se och anger vilka dagar man deltar.

Villkor

Här nedan finner du en sammanfattning av de villkor som gäller för deltagande, anmälan, och avanmälan. De exakta villkoren finns att ladda ner:

Sammanfattning av villkor för anmälan och avanmälan för grupper/scoutkårer

De fullständiga anmälningsvillkoren finns här.

Anmälan

Fram till den 19 maj kan scoutkårer fortfarande uppdatera sina anmälningar.

Avanmälan

Deltagare som anmälts innan 31/1 kunde avanmälas utan kostnad innan 31/1. Deltagare som anmälts efter 31/1 och innan 31/3 kunde avanmälas utan kostnad fram till 31/3.

Deltagare kunde avanmälas utan angivande av skäl till och med 30/4. Deltagaravgiften återbetalas då, med ett avdrag för en administrativ avgift om 500 kronor.

Efter 30/4 kan avanmälan endast ske på grund av sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, eller på grund av andra synnerliga skäl som godkänns av jamboreeledningen.

Byte av deltagare

Grupper kan byta ut en deltagare mot en annan, men efter 31/3 kan vi inte garantera alla former av tillgänglighetsanpassning.

Alkohol- och narkotikapolicy

Scouterna har en alkohol- och narkotikapolicy som säger att inga alkoholdrycker (drycker med alkoholhalt över 2,25 volymprocent) får medföras eller förtäras till scoutarrangemang. Policyn säger också att narkotika inte får medföras eller brukas, så länge det inte rör sig om narkotikaklassade läkemedel som används efter läkarordination.

Policyn gäller samtliga som vistas på Jamboree17 – deltagare, ledare, funktionärer, besökare, och andra. Brott mot alkoholpolicyn kan leda till att deltagare eller grupper tvingas avbryta sitt deltagande.

Alkoholpolicyn finns i Scouternas samlade policydokument. Styrelsen har gjort ett förtydligande kring sin tolkning av policyn.

Trygga Möten

Scouterna erbjuder en trygg och säker verksamhet för barn och unga. Vi skapar trygga möten där alla
medlemmar skyddas från alla former av fysiska, psykiska och sexuella skador och vi tar fullt ansvar för
vår verksamhet.

Alla som har någon form av ledaruppdrag på Jamboree17 och är över 15 år ska genomföra utbildningen Trygga Möten. Alla som har ett uppdrag i jamboreeorganisationen (till exempel som funktionär) ska genomföra utbildningen. Hela policyn om Trygga Möten finns i Scouternas samlade policydokument.

Uppvisande av registerutdrag

2014 fastställde Scouternas styrelse riktlinjer för registerutdrag med anledning av den lag om registerkontroll av personer som skall arbeta med barn som kom 2013. Jamboree17 ställer krav på alla funktionärer att uppvisa registerutdrag. Du som anmäler dig som funktionär på Jamboree17 kommer innan jamboreen att bli kontaktad av jamboreeorganisationen för att visa ditt registerutdrag. Du begär ditt utdrag hos Polisen. Scouternas riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret finns här.

Personuppgiftsbehandling för Jamboree17

Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) och din scoutkår behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla dig till Jamboree17. Vi vill behandla personuppgifter om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk jamboreeupplevelse för dig och alla andra deltagare. Jamboreeorganisationen består av anställda och ideellt engagerade i Scouterna, som har uppdrag som rör Jamboree17. De i jamboreeorganisationen som tar del av dina anmälningsuppgifter får utbildning och instruktioner kring hur de ska hanteras enligt nedan.

Om du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i samband med det har godkänt att vi behandlar vissa personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din anmälan till Jamboree17.

De uppgifter om dig som behövs för att Scouterna ska kunna genomföra Jamboree17 kommer att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna. Scouterna hanterar uppgifterna enligt beskrivningen nedan. De uppgifter som delas med Scouterna är:

Namn och personnummer:
Används för att identifiera vilka som deltagit i Jamboree17. Vi sparar dessa uppgifter i tio år. Dessa uppgifter kan komma att delas med vårt försäkringsbolag Svedea (https://www.svedea.se, organisationsnummer 556786-1678).
Telefonnummer, postadress, och epostadress:
De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter Jamboree17. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter Jamboree17.
Matpreferenser och allergier:
Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat. Informationen delas endast med de i jamboreeorganisationen som arbetar med matplanering och mathantering, och hanteras så ofta som möjligt i anonymiserad form. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree17.
Medicinsk information:
Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att ha möjlighet att anpassa din jamboreeupplevelse så att den blir trygg, säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför jamboreeorganisationen, och endast de individer som har direkt behov av informationen för att planera eller utföra uppgifter som behövs för att göra din jamboreeupplevelse så bra som möjligt kommer att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree17.
Övrig tillgänglighetsinformation:
Om du väljer att ge oss uppgifter i rutan ”övrig illgänglighetsinformation” i samband med anmälan, kommer vi att spara dem i pp till ett år. Uppgifterna används av jamboreeorganisationen för att anpassa din amboreeupplevelse utifrån dina behov.

För att anmäla dig och delta i Jamboree17 behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har enligt personuppgiftslagen rätt till att gratis en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi rättar uppgifter vi behandlar om dig.

För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat:

Scouterna
Box 42034
126 12 Stockholm
Mail: jamboree17@scouterna.se. Telefon: 08-568 432 00.