Brandskyddsregler på Jamboree17

Dessa riktlinjer är framtagna för att jamboreen ska bli så säkert som möjligt, så att alla deltagare kan ha så kul möjligt! För att lyckas med en säker jamboree ställer vi vissa krav på deltagare scoutkårer/grupper i form av brandmateriel som vi vill att ni tar med er samt förhållningsregler som gäller under lägret. Under jamboreen kommer det att finnas värdar som går runt på området och kontrollerar att alla har det bra. Om något händer under jamboreen ska ni ringa larmnumret som trycks på era armband eller kontakta en värd.

Brandskydd inom byarna

Varje scoutkår/grupp blir tilldelade områden (by) för boende och matlagning. En by är ca 32*29 m och är anpassat för att rymma 40 personer. För att förhindra spridning mellan tält samt för att säkerställa personsäkerheten ställs krav på avstånd mellan tält. Med avstånd menas avstånden mellan tältduk, tältlinor får placeras närmare. Avstånd mellan tält är beroende av storleken på dessa. Med stora tält avses tält avsedda för fler 8 personer, med små tält menas tält avsedda för max 8 personer. Ett ledartält i varje scoutkår/grupp ska märkas ut med reflex vid ingången. Det gör det lätt att hitta ledarna i byn om något händer.

Säkerhetsavstånd mellan tält

Säkerhetsavstånden är till för att förhindra snabb brandspridning på området och ge möjlighet att släcka en brand i ett tidigt skede. Dessa säkerhetsavstånd gäller både inom ert anvisade område och till era grannar.

Avstånd till/emellan boendetält:

 • Stora tält får inte placeras närmre än 6 meter sinsemellan.
 • Stora tält och små tält får inte placeras närmre än 3 meter sinsemellan.
 • Små tält får inte placeras närmre än 3 meter sinsemellan.
 • Små tält får placeras i klungor om klungan totalt rymmer 8 personer. Dock måste tältöppningarna vara anordnade så att personer rymmer bort från klustret. Avstånd från ett kluster till små tält, stora tält eller andra kluster ska vara 3 meter.
 • Avstånd till förrådstält ska vara 3 meter. Avstånd mellan förrådstält kan vara kortare.

Avstånd mellan matlagningstält/förvaring av gasolflaskor och övriga tält:

 • Vedeldad spis/matlagningstält/gasolflaskor ska placeras inom 3 meter från lokalgata.
 • Avstånd till förrådstält ska vara 6 meter.
 • Avstånd till boendetält ska vara minst 6 meter.
 • Gasolflaskor placeras minst 6 meter från ugnar och öppna lågor när de inte är inkopplade. Presenningar får inte spännas upp mellan tält då detta kan bidra till snabbare brandspridning. Figurerna nedan visar hur tält kan placeras sinsemellan.

Alla scoutkårer/grupper ska ta med sig ett 3 meter långt snöre för att kunna mäta avstånden mellan sina tält. Vi rekommenderar att ni gör en tältplan innan jamboreen för att se till att ni får plats på anvisad yta.

Eldning

Frånsett lägerspisar får eldning bara ske på av lägret iordningställda platser. Vid stor brandfara kan det bli aktuellt med strängare regler gällande eldning eller till och med totalt eldningsförbud. Vid eldningsförbud får inga enskilda personer elda. Detta innebär alltså att det kan bli förbud mot att laga mat över öppen eld. Vid eldningsförbud är det förbjudet att ha öppen låga. Mat kan vid eldningsförbud lagas på gasolspis eller med grillkol i iordningställd grillplats, ved accepteras inte.

Då det är vanligt under sensommaren med totalt eldningsförbud rekommenderas att gasolspis tas med till lägret även om man tänkt använda vedeldade spisar för matlagning.. Lägerbål och liknande under eldningsförbud är förbjudet för enskild person/kår.

Utformning av vedeldade spisar

 • En eld får aldrig lämnas utan uppsikt! Den som tänder elden är ansvarig för att den släcks.
 • Eldning får endast förekomma i vedeldade spisar eller iordningsställda lägerbålsplatser på lägerområdet.
 • Vedeldad spis ska vara upphöjd från marken, minst en halv meter. Underlag: betongplatta eller plåt på grus eller sand.
 • Vid varje vedeldad spis ska det finnas minst en spann (pyts eller hink) med vatten och handskar, samt nära till handbrandsläckare.
 • Se även avsnitt Brandfarlig vara, för hantering av gasol.

Släckutrustning inom byn

 • Varje scoutkår/grupp ansvarar för att följande finns inom deras område:
 • 2 stycken handbrandsläckare. Släckarna ska vara minst 6 kg och vara skum eller pulver.
 • Brandfiltar uppsatta vid matlagningsområden.
 • Röd lampa för markering av handbrandsläckare på natten.
 • Vid vedeldade spisar ska det även finnas minst 2 hinkar fyllda med sand.

Hantering av gasol

Gasol är en brandfarlig vara och det finns därför särskilda regler kring hur gasolen ska hanteras under lägret. På varje kårområde får maximalt 60 liter gasol förvaras, detta motsvarar 2 st. P11 eller 4 st. PC5. Av denna anledning kommer det finnas gasol att köpa under lägret.

Gasolflaskor och T-sprit/fotogen som hanteras i byn

 • Gasolflaskor ska förvaras utomhus eller i tält med minst 2 sidor öppna (även nattetid). Flaskorna ska förvaras stående. Gasolflaskor får användas i tält under samma förutsättningar.
 • Gasolflaskor får inte vara inkopplade i kök när köken inte används.
 • Vid varje förbrukningsställe ska det finnas en ansvarig person.
 • Se till att gasolflaskor med tillhörande slang och brännare är i god ordning innan lägret!
 • Avstånd mellan gasolflaska och vedeldade spisar ska vara minst 6 meter.
 • Avstånd mellan gasolkök och ”boendetält” skall vara minst 6 meter.
 • Vid varje plats med gasol ska det finnas minst en brandsläckare (pulver 6kg)
 • Gasolflaska märks ut med varselmärkning som finns att ladda ner här. Bilden måste lamineras för att väderleken.
 • Gasolflaskor och T-sprit/fotogen ska inte samförvaras. Man får inte förvara mer än 3 liter t-röd och 5 liter fotogen.

Transporter

Brandfarlig vara som transporteras inom jamboreeområdet måste behandlas varsamt och under myndig persons uppsikt. Flaskor ska transporteras upprätta och väl fastsatta på transportvagn.

Gasolförsäljning

Det kommer finnas gasol att köpa under jamboreen. Försäljning kommer att ske dagtid. Försäljningsområdet är placerat sydost om området längs med Björn Melins väg.